OpenShot Video Editor được tài trợ bởi những người dùng và những người ủng hộ tuyệt vời và hào phóng của chúng tôi! Chúng tôi rất vui lòng và vinh dự trước sự đóng góp của bạn cũng như mong muốn cải thiện và phát triển OpenShot bằng những khoản tiền này!

Các khoản đóng góp hàng nhiều nhất trong
$10,00 USD - Benoni Maheia 20 Mới
$5,00 USD - TJ Sweeney 9
$2,00 USD - Anonymous 3
$2,00 USD - Barton S Jahn 10
$2,00 USD - Carmen Migdalia 16
$2,00 USD - Anonymous 46
$3,00 USD - Aoife MacNamara 63
$3,00 USD - Janko Mihelić 58
$3,00 USD - mark breton 8
$5,00 USD - Lisa Bevan 6
$10,00 USD - Kerry Hatcher 39
$3,00 USD - Mihaela Ionescu 43
$4,50 USD - Anne Stephens 6
$3,00 USD - dragon 65
$5,00 USD - dbond 81
$10,00 USD - James Brunet 38
$3,00 USD - Андрей Геков 49
$3,00 USD - Christian Jäkl 42
$5,00 USD - Jonathan Dukes 38
$5,00 USD - Edward Averill 37
$3,00 USD - Brandon Arnold 46
$3,00 USD - ComputerHead 36
$4,00 USD - Brian Peiris 35
$5,00 USD - Sanford Leon Graves Jr 35
$3,00 USD - muon IT Udo Pütz 30
$3,00 USD - Advait 30
$9,00 USD - Kistine Berra Lertxundi 28
$3,00 USD - Alin Miron 23
$1000,00 USD - Fred Brennan 19
$5,00 USD - Masaru Hirano 13
$3,00 USD - Scott Napier 11
$3,00 USD - Andrus O'Conda 10
$3,00 USD - Chuck Daley 10
$5,00 USD - Jarl Arntzen 86
$5,00 USD - Curtis Jemand 86
$3,00 USD - Evert Guzman 84
$5,00 USD - snorpey 83
$10,00 USD - Joshua Kao 82
$3,00 USD - Gabriel 86
Thống kê
Số lượng đóng góp: 39
Tổng số tiền: $1166,50 USD
Người đóng góp nhiều nhất: Benoni Maheia
Gần đây nhất: Benoni Maheia